Назад

Ознайомитися з текстом договору ТОВ ''Домашня мережа™''

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОМАШНЯ МЕРЕЖА™», що є юридичною особою, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України за адресою: 03190, м.Київ, вул. Цулукідзе, буд. 3-А, та включене до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій (відповідно до Рішення №2077 НКЕК №104-4498/104 від 22.11.2022), в особі Директора Довженко Раїси Миколаївни, надалі – «Провайдер»,

керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Провайдера, укласти цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах.

Терміни, що використовуються у цьому Договорі мають наступне значення:

Публічна оферта – пропозиція Провайдера (викладена на Сайті Провайдера), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

Договір – договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Провайдером та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до Телекомунікаційної мережі Кінцевого обладнання, що перебуває у його власності або користуванні.

Кінцеве обладнання — встановлене у Абонента обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.

Мережевий ідентифікатор – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню Абонента в Телекомунікаційній мережі/Інтернеті.

Логін — унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

IP – адреса Абонента – динамічна IP-адреса Абонента, що використовується для передавання даних Абонентом через Телекомунікаційну мережу Провайдера.

Cайт Провайдера – офіційна веб-сторінка Провайдераа в Інтернет, яка знаходиться за адресою www.domashka .net, та є основним джерелом інформування Абонентів.

Особистий кабінет — апаратно-програмний комплекс, вхід на який здійснюється через Сайт Провайдера, користуючись яким, Абонент може самостійно змінювати Тарифні плани та параметри Послуги, отримувати інформацію щодо обсягів наданих Послуг та самостійно замовляти Послуги.

Тарифний план або Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Провайдером, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг;

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

INTERNET або Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Картка Абонента – документ у письмовому вигляді, який підписується Абонентом одразу після підключення Провайдером Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера, містить в собі обов’язкові реквізити Абонента, дату та адресу підключення (надання) Послуг та основні технічні характеристики Послуг.

Розрахунковий період – період, який дорівнює 30 (тридцяти) календарних днів, протягом якого Сторони здійснюють виконання цього Договору.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Провайдер зобов’язується надавати Абоненту на платній основі телекомунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів і технологій (надалі – Послуги) відповідно до обраних Абонентом Тарифів або Тарифних планів із числа установлених Провайдером (надалі – Тарифи), а Абонент користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, Тарифів, Умов надання телекомунікаційних послуг Провайдера (надалі – Умови), інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій. Надання Послуг починається після повної сплати Абонентом оплати за перший Розрахунковий період щодо замовлених Послуг при підключенні до телекомунікаційної мережі Провайдера (надалі – мережа) відповідно до діючих на момент підключення Тарифів.

  2. Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.

  3. Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором встановлені Картці Абонента.

  4. Фактичне отримання Абонентом певної Послуги та користування нею означає, що така Послуга була замовлена Абонентом з урахуванням, в т.ч., положень невід’ємних частин Договору.

  5. Тимчасове припинення чи інше обмеження Провайдером в наданні Послуг допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором.

  6. Послуги надаються Абоненту за адресою, зазначеною у Картці Абонента.

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір укладається шляхом Акцепту (приєднання) Абонента до цього Договору наступним чином:

   1. Абонент на сторінках сайту www.domashka.net знаходить у переліку підключених будинків свою точну адресу (вулиця, номер будинку) за умови ії наявності.

   2. На сторінці замовлення Послуг заповнює заявку на підключення та обирає тарифний план.

   3. Абонент отримує можливість ознайомлення з електронною версією Договору, яка приймається або відхиляється Абонентом.

   4. У разі прийняття умов Договору, Абонент отримує квитанцію на оплату послуг на екрані комп’ютера з можливістю друку та/або збереження. При незгоді з умовами Договору Послуги не замовляються, а заявка анулюється.

   5. Після формування квитанції Абонент здійснює сплату послуг в порядку, передбаченому цим Договором.

   6. Після отримання Провайдером заявки на надання Послуг та отримання платежу за ці Послуги представники Провайдера вирушають до Абонента для підключення до мережі Інтернет. Роботи з підключення виконуються протягом робочого дня з 10-00 до 18-00 з попереднім повідомленням Абонента.

   7. Межею Відповідальності Провайдера при наданні послуг з підключення Абонента є фізична межа приміщення за зазначеною Абонентом адресою відповідно до п.2.1.2 даного Договору.

   8. При підключенні, кабель доводиться до квартири Абонента і залишається запас, достатній для прокладення всередині приміщення (квартири) до комп’ютера Абонента (але не більше 20м). Провайдер не встановлює та не налагоджує програмне забезпечення на комп’ютері Абонента (крім налаштування підключення до мережі Інтернет), не проводить оздоблювальні роботи для прокладки кабелю у приміщенні Абонента.

   9. На момент підключення Абонент повинен мати у своєму розпорядженні комп`ютер з налаштованою операційною системою, без програмно-апаратних конфліктів, та з вільним та справним інтерфейсом Ethernet 100 або 1000BaseT.

   10. В разі виявлення на момент підключення Споживача до мережі Інтернет нежилого приміщення Провайдер має право відмовити у подальшому наданні послуг.

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

  1. Умови надання Послуг:

   1. Замовлення Абонентом Послуг в зоні надання Провайдером таких Послуг і наявність у Провайдера технічної можливості надання Абоненту Послуг.

   2. Укладення Абонентом з Провайдером цього Договору.

   3. Використання Абонентом для отримання Послуг налаштованого Кінцевого обладнання та програмного забезпечення.

   4. Замовлення Абонентом Послуг.

   5. Оплата Абонентом Послуг Провайдера.

   6. Реєстрація Абонента в мережі із використанням Мережевих ідентифікаторів Абонента, зазначених в Картці Абонента, що надається Провайдером при підключенні.

  2. Провайдер надає Абоненту IP-адресу, яка є Мережевим ідентифікатором Кінцевого обладнання Абонента в мережі Провайдера.

  3. Провайдер розпочинає надання Послуг Абоненту після виконання Абонентом умов надання Послуг, підключення Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Провайдера, надання Мережевих ідентифікаторів Абоненту.

  4. Провайдер надає Абоненту Послуги за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цього Договору, відповідно до параметрів замовлених Абонентом Послуг.

  5. Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.

  6. Провайдер здійснює облік наданих Послуг та здійснених Абонентом оплат за такі Послуги.

  7. Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Абонентом параметрам Послуг.

  8. Умови, порядок та строки припинення надання Послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання, зокрема:

   1. Абонент має право на тимчасове припинення надання Провайдером Послуг на строк, вказаний у письмовій заяві Абонента, але не більше ніж на 3 (три) місяці, на підставі письмової заяви, наданої Провайдеру, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати тимчасового припинення надання Провайдером Послуг, або у разі наявності технічної можливості у Провайдера. У заяві слід вказати причину та бажаний строк тимчасового припинення надання Послуг. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві період не нараховується.

   2. Провайдер має право тимчасово припинити надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги. Надання Послуг відновлюється Провайдером після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення надання Послуг.

   3. Провайдер має право припинити, у встановленому законодавством порядку, надання Послуг у разі, якщо протягом 10 днів після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату.

   4. Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту на час запланованого профілактичного обслуговування мережі (профілактичних, ремонтних чи інших робіт) попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента / повідомлення електронною поштою відповідної інформації, не менше ніж за добу до початку проведення таких робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця. Перерва в наданні Послуг понад встановлений строк компенсується Провайдером шляхом продовження надання Послуг у наступному Розрахунковому періоді на одну добу.

   5. Провайдер має право припинити надання Послуг Абоненту у випадку порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання, в т.ч. й для надання Послуг третім особам, а також виявлення фактів несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж або технічних засобів Провайдера.

  9. Порядок і строки інформування Провайдером Абонента:

   1. На підставі письмового запиту Абонента Провайдер протягом 10 календарних днів з моменту отримання запиту надає Абоненту інформацію про отримані ним Послуги.

   2. Провайдер інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента / повідомленням електронною поштою не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до введення таких змін у дію.

   3. Провайдер інформує Абонента про перерви у роботі телекомунікаційних мереж на час запланованого профілактичного обслуговування мережі шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента або шляхом направлення відповідного повідомлення електронною поштою Абоненту не менше ніж за добу до початку проведення таких робіт.

   4. Провайдер інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера / Особистому кабінеті Абонента протягом 1 (одного) дня з моменту, коли Провайдеру стало відомо про виникнення аварії на телекомунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента.

   5. Провайдер інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Провайдером Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера у строки, передбачені законодавством.

  10. Провайдер розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Провайдера, зазначені у цьому Договорі та на Сайті Провайдера.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Провайдер має право на:

   1. Тимчасове припинення у встановленому порядку надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги, або припинити надання Послуг у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства строк після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати.

   2. Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту у разі порушення ним цього Договору або законодавства у сфері телекомунікацій.

   3. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.

   4. Непідключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

   5. Проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт телекомунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим обмеженням надання Послуг, за умови попередження про це Абонента шляхом розміщення на Сайті Провайдера / повідомлення електронною поштою відповідної інформації, не менше ніж за добу до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.

   6. Змінювати та встановлювати Тарифи на оплату Абонентом Послуг, розмістивши повідомлення про це на Сайті Провайдера, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до їх запровадження. У випадку непогодження Абонента з новими Тарифами, він має право достроково припинити дію Договору, письмово попередивши про це Провайдера не пізніше ніж за п’ять днів до введення нових Тарифів. У випадку неотримання Провайдером у зазначені строки повідомлення про відмову від Договору з боку Абонента, Тарифи вважаються прийнятими Абонентом. Припинення дії Договору за бажанням Абонента відбувається в обумовлені даним пунктом строки виключно за наявності посилання в повідомленні про підстави припинення Договору, а саме непогодження зі зміною Тарифів, в інших випадках діють умови та строки припинення Договору, обумовлені статтею 7 цього Договору. Зміна Тарифів відбувається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем розміщення повідомлення на Сайті Провайдера.

   7. У випадку виявлення Провайдером нетипового навантаження на Телекомунікаційну мережу Провайдера, яке спричинене Абонентом, Провайдер має право обмежити обсяг трафіку або надання Послуг до з’ясування обставин такого навантаження.

   8. Тимчасово припиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю у випадках:

(а) несплати або несвоєчасної оплати Абонентом Послуг відповідно до обраних ним Тарифів чи наявності заборгованості Абонента за отримані Послуги - тимчасово припинити надання Послуг та/або припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 10-ти днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;

(б) використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами та/або Умовами, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;

(в) несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Провайдера;

(г) отримання письмової заяви чи усного звернення Абонента;

(д) проведення Провайдером ремонтних чи профілактичних робіт;

(е) встановлення факту розсилання Абонентом спаму.

(є) порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання.

(ж) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.

Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення.

   1. У випадку нецензурного телефонного або особистого спілкування Абонента з представниками Провайдера, останні мають право здійснювати спілкування з таким Абонентом виключно через листування електронною поштою.

   2. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

  1. Провайдер зобов’язаний:

   1. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента).

   2. Попереджати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення їх Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством.

   3. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.

   4. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, умов цього Договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.

   5. Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Абонента про їх зміну.

   6. Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством.

   7. Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов'язанням пред'являти посвідчення Абоненту.

   8. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

   9. Інформувати Абонента про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів телекомунікаційних мереж, якщо Абонент не користувався цими Послугами.

   10. Надавати Послуги за встановленими значеннями показників якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій (згідно наказу Адміністрації ДССЗЗІ України від 28.12.2012р. № 803, зареєстрованого в Мінюсті України 21.01.2013р. № 135/22667), Умов з додержанням вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних.

   11. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.

  2. Абонент має право на:

   1. Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Провайдера не менш ніж за 5 (п’ять) календарних днів до такого розірвання.

   2. Несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.

   3. Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.

   4. Отримання від Провайдера відомостей про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством.

   5. Обмеження Провайдера доступу Абонента до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічних можливостей Провайдера у встановленому порядку.

   6. Самостійну зміну Тарифного плану надання Послуг. Ця функція знаходиться в Особистому кабінеті Абонента на Сайті Провайдера.

   7. Повернення Провайдером невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку, визначених законодавством.

   8. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов'язків, передбачених цим Договором або законодавством.

   9. Відмову від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.

   10. Переоформлення Договору на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.

   11. Оскарження неправомірних дій Провайдера згідно із законодавством.

   12. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

  3. Абонент зобов’язаний:

   1. Сплачувати замовлені Послуги у розмірах, порядку та в строки, встановлені цим Договором та відповідно до законодавства.

   2. Повідомляти у місячний строк Провайдера про зміну обов'язкових реквізитів, передбачених у договорі.

   3. Не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності;

   4. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

   5. Не допускати використання на комерційній основі Кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.

   6. Утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.

   7. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

   8. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі, за телефоном/електронною поштою, зазначених в статті 9 цього Договору.

   9. Надавати відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.

   10. Забезпечити уповноваженим представникам Провайдера вільний доступ до телекомунікаційної мережі та абонентського відгалуження з метою їх обстеження, ремонту та технічного обслуговування після надання представниками Провайдера відповідного посвідчення.

   11. Не здійснювати модернізацію та/або програмування Кінцевого обладнання, яке може вплинути на тарифікацію Послуг в мережі Провайдера або на функціонування мережевого обладнання Провайдера.

   12. Самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо безпечності інформації, яка передається через Інтернет.

   13. Не здійснювати дій, які прямо не заборонені умовами цього Договору, але можуть бути кваліфіковані як втручання в мережу Провайдера.

   14. Своєчасно оновлювати антивірусні програми з метою захисту власного комп’ютера.

   15. Не використовувати мережеві ідентифікатори третіх осіб, не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори, не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, не розсилати спам, не здійснювати та не сприяти здійсненню будь-яких дій, які заважають роботі інших абонентів та Послуг або нормальному функціонування обладнання Провайдера.

   16. Здійснювати обмін поштовими повідомленнями за протоколом SMTP виключно через поштовий сервер Провайдера.

  1. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.

 1. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати за Розрахунковий період, яка здійснюється не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку відповідного Розрахункового періоду в національній валюті згідно Тарифів Провайдера, затверджених згідно із законодавством.

  2. Авансові платежі, що надійшли від Абонента, витрачаються на покриття щомісячних витрат згідно обраного Абонентом Тарифного плану.

  3. Сторони дійшли згоди, що Абонент здійснює оплату Послуг згідно Тарифу, обраного з переліку який встановлений Провайдером та розміщений на Сайті Провайдера.

  4. Оплата здійснюється перерахуванням коштів на поточний рахунок Провайдера на підставі реквізитів цього Договору та/або з використанням Абонентом форми рахунку, що міститься на Сайті Провайдера чи будь-яким іншим доступним способом відповідно до законодавства та при наявності у Провайдера такої можливості. Всі платежі в рамках цього Договору здійснюються Абонентом з обов’язковим посиланням на номер Договору і з зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові Абонента та номеру особового рахунку Абонента наданого Провайдером, що необхідно для повної ідентифікації Абонента.

  5. На поточний рахунок Продавця, у тому числі за допомогою Інтернет-банкінгу кредитною картою наступного типу:
   Visa
   Visa Electron
   Mastercard
   Mastercard Electronic
   Maestro

   Примітка: У разі оплати послуг за допомогою банківської карти можливе зняття додаткової комісії емітентом даної карти.

  6. Зменшення Абонентом оплати не здійснюється для випадків короткочасних перерв тривалістю менше доби. Тимчасове припинення надання Послуг звільняє Абонента від обов’язку їх оплати відповідно до Договору та діючих на момент оплати Тарифів та Умов.

  7. У випадку прострочення Абонентом здійснення оплат згідно цього Договору Провайдер має право призупинити надання послуг Абоненту до повної сплати заборгованості, письмово (електронною поштою) сповістивши Абонента за 5 (п’ять) днів до запланованого призупинення надання послуг.

  8. Після погашення Абонентом заборгованості з оплати Послуг, надання яких тимчасово припинено, Провайдер протягом одного робочого дня після погашення заборгованості відновлює надання Послуг, висунувши, за наявності технічної необхідності, вимогу, що стосується повторного підключення.

  9. Невикористання Послуг Абонентом (при відсутності в Провайдера Заяви про призупинення Послуг) не може бути підставою для їх несплати.

  10. Облік обсягу спожитих послуг (трафіка) здійснюється за допомогою засобів Провайдера. Укладаючи цей Договір, Абонент визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані Провайдера щодо обсягу спожитих послуг. Сторони домовились, що застосування Абонентом власних засобів обліку обсягів отриманих Послуг не відбуватиметься.

  11. Протягом строку позовної давності після припинення дії Договору, або відмови від передплаченої Послуги за Договором, Провайдер, за письмовою вимогою Абонента, повинен повернути невикористані кошти, попередньо сплачені Абонентом. У випадку наявності заборгованості Абонента перед Провайдером поверненню підлягає залишок зазначених коштів після погашення заборгованості та інших грошових зобов’язань, що можуть бути передбачені домовленостями Сторін. Провайдер повинен повернути вказані кошти у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Абонента.

  12. За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Абонента, плата за надання Послуг нараховується в повному обсязі.

  13. Порядок повернення Абоненту коштів у разі ненадання Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Абонент не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством, регулюються цим Договором та Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295 (або іншим нормативним актом, прийнятим після укладення цього Договору на заміну згаданих Правил).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, встановлених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, зокрема пунктів 37 та 40 Правил, та вимог, встановлених домовленостями Сторін.

  2. Відповідальність за правильне підключення Кінцевого обладнання та налагоджування необхідного програмного забезпечення зі сторони Абонента при самостійному підключенні несе Абонент.

  3. Провайдер відповідає за збитки, яких зазнає Абонент у результаті використання або невикористання Послуг Провайдера, якщо документально доведені прямі винні дії або бездіяльність самого Провайдера. Відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання Провайдером умов Договору вирішується в судовому порядку.

  4. Провайдер не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі:

 • використання Абонентом Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Провайдера, або порушення вимог інструкцій виробника з використання Кінцевого обладнання;

 • несанкціонованого втручання у роботу мереж, пошкодження абонентської проводки, лінії або Кінцевого обладнання, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд;

 • настання форс-мажорних обставин;

 • вини Абонента встановленої Договором та законодавством.

  1. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з його вини, витрати Абонента, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Провайдера.

  2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань унаслідок дії обставин непереборної сили, включаючи, але не обмежуючись, таких як: землетрус, повінь, ураган, інші стихійні лиха тощо, воєнні дії, викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд ліній телекомунікацій, що використовуються Провайдером тощо, а також рішення та дії органів державної влади та місцевого самоврядування, що перешкоджають виконанню Договору.

  3. Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним погодженням.

  4. У разі, якщо на час звернення до суду будь-якою із Сторін, нижченаведене не буде суперечити законодавству, то буде застосовуватися договірна підсудність, а саме: у випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір передається будь-якою зі Сторін на вирішення до суду за місцезнаходженням Провайдераа.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

  1. Цей Договір є договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом його розміщення на Сайті Провайдера.

  2. Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Абонентом) цього Договору та діє протягом 365 календарних днів.

  3. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.

  4. Абонент може в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Провайдером, письмово повідомивши Провайдера не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору.

  5. Провайдер може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши Абонента за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору за адресою, зазначеною Абонентом при укладені цього Договору.

  6. У випадку розірвання цього Договору Абоненту повертається у порядку, передбаченому цим Договором та Правилами, залишок невикористаних коштів, крім випадків зазначених у цьому Договорі.

  7. У разі порушення Абонентом умов цього Договору та/або законодавства України, Провайдер може без попередження в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

  1. Сторони зобов'язуються забезпечити актуальність і конфіденційність всієї інформації за цим Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

  2. Укладенням цього Договору Абонент засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та нормами законодавства у сфері телекомунікацій, зокрема: Закон України «Про телекомунікації», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», які розміщені на сайті Провайдера.

  3. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору.

  4. Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Провайдера на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України, Статутом Провайдера.

  5. У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

 1. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

ТОВ «ДОМАШНЯ МЕРЕЖА™»

Юридична адреса: 03190, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЦУЛУКІДЗЕ, БУДИНОК 3-А

Поштова адреса: 03190, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЦУЛУКІДЗЕ, БУДИНОК 3-А

ЄДРПОУ 39448246

IBAN UA653052990000026007016206526

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Київ

E-mail: info@domashka.net

Тел. (044) 585-50-09

Телефони служби технічної підтримки: (044) 585-50-02, 238-81-93, 093-17-000-33

Директор Довженко Р. М.

0 0)

Заявка на підключення

Замовити дзвінок

Телеграм-бот

phone.svg next.svg
Продовжуючи переглядати domashka.net, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтесь на використання файлів cookie